Oturum Aç

 Asistanlara

Eğitim Komisyonu                                                                                                

Kulak Burun BoğazAnabilim Dalındaki tüm Öğretim Üyeleri Araştırma Görevlilerinin eğitiminden sorumludur. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN ve Doç.Dr. Bayram VEYSELLER‘den oluşan Eğitim Komisyonu Araştırma Görevlilerinin çalışmalarını takip eder, yaptıkları bilimsel araştırma ve yayınları izler, klinik içi ve klinik dışındaki rotasyonlarının belirli bir düzen içinde kıdemlerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

Kliniğimizle ilgili uyulması beklenen genel kurallar

- Öğretim üyelerine, doktor arkadaşlarınıza, hemşirelere, personele, hastalara gerekli saygı, sevgi ve ilginin gösterilmesi

- Sürekli işbirliği ve koordinasyon içinde olunması

- Günlük görevler ve bilimsel çalışmaların birarada aynı özenle yürütülmesi

- Temizlik ve hijyen kurallarına uyulması

ASİSTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİM PROGRAMI

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim, araştırma ve tıbbi hizmet konularında mükemmeliyet hedeflenmektedir. Kulak Burun Boğaz uzmanlık dalının kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumu kazandırabilmek amacıyla, yürürlükte olan tıpta uzmanlık tüzüğüne göre toplam süresi 4 yıl olan uzmanlık eğitimi verilmektedir. Asistan eğitimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Genel Otorinolarengoloji

Rinoloji

Otoloji

Nörootoloji

Baş-Boyun Cerrahisi

Fasiyal Plastik Cerrahi

Pediatrik Otorinolarengoloji

Bu eğitim süresince aşağıdaki teorik bilgilerin kazanılması gerekmektedir:

Baş-boyun anatomisi

Tüm Kulak Burun Boğaz hastalıklarının etyolojisi, patogenezi, semptomatolojisi, muayene bulguları, patolojisi, konservatif, medikal ve cerrahi tedavileri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ile ilgili diğer konular: İşitme ve denge fizyolojisi, ses ve yutma fizyolojisi, odyoloji ve konuşma bozuklukları, patoloji, genetik, radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi.

Teorik bilgilere ek olarak, aşağıdaki muayene yöntemleri uzmanlık eğitimi sırasında öğrenilmesi gereken becerilerdir:

İyi bir hikaye alma, fizik muayane, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesi, radyolojik tetkiklerin yorumlanması, ileri görüntüleme yöntemlerinin endikasyonları ve yorumlanmaları, endoskopik muayene ve değerlendirme (rinoskopi, nazofaringoskopi, laringoskopi, stroboskopi), Kulak Burun Boğaz hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesi ve takipleri, hastaların medikal ve cerrahi tedavi endikasyonları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları girişimlerinin komplikasyonları, komplikasyonların tanınması ve tedavisi. Temel odyolojik tetkiklerin yapılması ve yorumlanması.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında aşağıdaki cerrahi müdahaleleri yapabilme becerisinin kazanılması gerekmektedir.

İnsizyonlar, yaklaşımlar, endotrakeal entübasyon (oral, nazal), acil ve elektif trakeotomi, mikroskopik kulak ve larinks cerrahisi, endoskopik ve fonksiyonel burun cerrahisi, maksillofasiyal kırıkların redüksiyonu ve fiksasyonu, baş-boyun kanser cerrahisi, üst solunum yolu ve orofarengeal bölgenin endoskopisi, fasiyal plastik cerrahisi.

Araştırma görevlilerinin pratik bilgileri, vizitlerde, poliklinikte ve ameliyatlarda öğretim üyeleri tarafından sürekli değerlendirilir. Araştırma görevlilerinin teorik bilgi seviyeleri, yılda iki kez yazılı sınavla değerlendirilir. Bu sınavlar, Nisan ve Nisan aylarında belirlenen uygun bir günde ve saatte yapılır. Sınavda, kısa cevaplı 20 soru sorulur. 4. yıl asistanları için baraj 75, 3. yıl asistanları için baraj 70, 2. yıl asistanları için baraj 65, 1. yıl asistanları için baraj 60’tır. Barajı geçemeyen asistan, barajı geçinceye kadar içinde bulunduğu yılın gereklerini yerine getiremez; bir alt yılın ekibine indirilir.

Anabilim Dalımızda yapılan tüm ameliyatlar bir öğretim üyesi veya görevlisi gözetiminde yapılır; öğretim üyesi veya görevlisi ameliyata bizzat girmese dahi o ameliyatın sonuçlarından sorumludur. Hiçbir asistan kendi başına ameliyat yapamaz; mutlaka o hastadan ve ameliyatından haberdar olan bir öğretim üyesi veya görevlisine danışmak ve onun gözetiminde o ameliyatı gerçekleştirmek zorundadır. Yapılan ameliyatlar aynı gün ameliyatta bulunan en kıdemli asistan tarafından yazılı olarak kaydedilir. Bu konuda ilgili asistan ameliyattan sorumlu öğretim üyesinden sözlü destek alabilir. Öğretim üyesinin ilk ve temel görevi, asistan ve öğrenci yetiştirmektir.

Görevini tam olarak yapan, gayretini sınırlamayan asistanın teorik ve pratik eğitimi, kendi bilgi ve el becerisinin imkan verdiği en üst düzeydedir. Anabilim dalında tüm işlerin, hakkını vererek, planlı ve zamanında yapılması esastır.

Asistanların her zaman ve şartta bir hekime yakışır görünüm ve kıyafet içinde, hizmet verdiğimiz geleceğin meslekdaşı olan öğrencilerimize örnek olacak şekilde davranması ve sıkıntılarına çare arayan hastalarımıza şefkat gösteren kişilikte olması veya karakterini buna uygun olarak geliştirmesi beklenmektedir.

Ameliyat notları ameliyattan sonraki ilk 12 saat içinde yazılmış olacaktır. Bu konu, özelde ameliyata giren Uzmanlar, en kıdemli asistanın, genelde ise servise bakan Uzmanın sorumluluğundadır.

Serviste yatan hastaların listesi, servis asistanı tarafından hazırlanacaktır. Her işgünü sabahı saat 07.30 da çoğaltılarak Öğretim üyelerine sunulacaktır.

Asistan karnesi

Her asistan, asistan karnesinin zamanında, tam ve doğru olarak doldurulmasından ve her an kontrole hazır tutulmasından sorumludur. Asistan karnesini doldurmadaki gecikmenin 1 haftadan daha uzun süreli olması kabul edilemez. Asistan karnesi tam olmayan asistan, bir üst yıla geçemez; yılda iki kez yapılan sınava giremez. Asistan karneleri 3 ayda bir, asistanların yaptığı, asiste ettiği veya gözlem yaptığı ameliyatların çizelgesi ile birlikte toplu olarak bir eğitim saatinde değerlendirilecektir.

İşbölümü

Asistanlar, poliklinik ve ameliyat grubu olarak eşit iki gruba bölünerek birer haftalık dönüşümler halinde eğitim alacaklar ve hizmet vereceklerdir. Poliklinik Grubu servisten kopmayacaktır. Yatan hastaları, ameliyat grubu kadar yakından takip edecektir.

Dördüncü yıl asistanları başasistandırlar. Kliniğin işleyişi konusunda öğretim üyelerine karşı sorumludurlar. Mesai saatleri içinde, biri ameliyathanede, biri de poliklinikte görevlidir; bulundukları yerin işleyişinden sorumludurlar. Görevli 4. yıl asistanı sorumlu olduğu yeri çeşitli sebeple terk etmek zorunda kalırsa (ameliyat, toplantı, tez çalışması), bir alt kıdemdeki asistanı bu konuyla ilgili görevlendirmek zorundadır. Başasistan, yakın bir zamanda bir kliniği idare edebilme diploması alacağını dikkate alarak doğru bir deneyim kazanması hedef alınarak ve diğer asistanların kıdemlisi olarak işlerin dengeli ve adaletli bir şekilde planlanmasından ve dağıtılmasından sorumludur.

Dördüncü yıl asistanları, asistan nöbet listesini hazırlamaktan ve nöbet nöbetlerde kliniğin işleyişinden sorumludurlar. Poliklinikte görevli 3. yıl asistanı, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları eğitim toplantısını hazırlar ve yönetir. 2. yıl asistanı, tümör kontrol saatinde kanser hastalarını tümör kontrolden sorumlu öğretim üyesiyle birlikte değerlendirir. Kanser hastaları poliklinikte Çarşamba günleri saat 14.00-15.00 arasındaki tümör kontrol saatinde randevu zorunluluğu aranmaksızın muayene edilir.

Üçüncü yıl asistanı, servislerden gönderilen konsültasyonları o gün içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

Asistanlar poliklinikte gördüğü hastaları poliklinik sorumlusu öğretim üyesi veya görevlisine danışabilir. Poliklinik hastalarından özellik arzedenler belirli zamanlarda anabilim dalı başkanına sunulur. Ameliyat randevusu verilecek olan hastaya ilgili asistan, hastaya ameliyat hakkında bilgi vererek onamını ve imzasını alır. Aynı onamı poliklinik sorumlusu öğretim üyesi veya görevlisi de imzalar. Onam formu ameliyat randevu kağıdına iliştirilerek hastaya verilir ve randevu verilen tarihte getirmesi söylenir.

Kulağı akan kronik otitli hastalar, poliklinikte görevlendirilmiş asistanlar tarafından düzenli takibe alınarak kulakların kurutulması ve ameliyata hazırlanması sağlanır.

Servis asistanı muayene, tetkik, konsültasyon (poliklinikteki 3.yıl asistanı ile birlikte), yatan hastaların pansuman ve taburculuk işlemlerinden servisin sorumlu öğretim üyesine karşı sorumludur. Bununla beraber daha üst kıdem asistanlar ameliyatına girdiği hastanın postoperatif takip ve pansumanını yaparlar, servis asistanı ile beraber klinik seyirleri günlük olarak kaydederler. Bu görevleri istisnai şartlar dışında servis asistanına bırakmadan kendileri yaparlar.

Her ne kadar asistanlar arasında belirli bir işbölümü yapılmış olsa da, günlük işlerin planlı ve zamanında yapılması için asistanlar arasında saygı ve sevgi ile kuşatılmış bir yardımlaşma, zaman zaman birbirlerinin işlerini üstlenme mutlu bir anabilim dalı olmanın gereğidir.

Kaybolan ve çalınan tıbbi malzeme ve aletlerden serviste görevli tüm asistanlar sorumludur ve yerine koymakla yükümlüdürler. Bozulan ve kırılan aletler, kullanıma bağlı yıpranma nedeniyle bu hale gelmişlerse, hastane tarafından tamir ettirilir veya yerine yenisi alınır; ancak kötü kullanımdan doğan durumlardan ilgili hekimler sorumludur.

Yatış ve taburculuk işlemleri

Asistanlar, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları servisine kendi başlarına hasta yatıramaz ve hasta taburcu edemezler. Bunun için, hastadan haberdar olan veya sorumlu bir öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Konsültasyonlar

Gün içerisindeki konsültasyonlarla poliklinik sorumlusu öğretim üyesine bilgi vererek 3. yıl asistanı ilgilenir. Gerekli durumlarda konsültasyon vakalarına servis sorumlusu öğretim üyesi 3. yıl asistanına eşlik ederek konsültasyonu sağlar.

Nöbetlerde konsültasyon nöbetçi asistan tarafından yapılır. Gereken olgularda icapçı öğretim üyesinden telefonla, yetmediği taktirde icapçı öğretim üyesinin hastaneye gelmesi ile yardım alabilir. Acil servise çağrılması halinde telefonla bilgi alıp talimat vermek yerine nöbetçi asistanın acile giderek veya şartlar gerektiriyorsa hasta, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları servisine davet edilerek muayenesi ve tedavisi yapılır.

Nöbetler

Asistanlar, iş yüküne göre anabilim dalı başkanının belirlediği sıklıkta ve sayıda tutulur. Nöbetler, tatil dönemleri hariç, günaşırı ve blok şeklinde olamaz. Asistanlar, aylık nöbet listesini kendileri hazırlar, asistan nöbet çizelgesinden sorumlu öğretim üyesinin ve anabilim dalı başkanının oluruna sunarlar. Asistanlar, kendi başlarına nöbet değişimi yapamazlar; ilgili haftanın servis ve icapçı öğretim üyesinin oluru ile nöbet değiştirebilirler. Önceki ve sonraki nöbetçi asistanlar nöbet değişiminde devir-teslim viziti yapacaklardır. Hafta sonu nöbetlerinde bir sonraki nöbetçi asistan gelmeden nöbet terk edilemez. Acilde tutulan karantina nöbetleri sonrasında asistanlara dinlenmeleri için izin verilir.

Her nöbet sonrası nöbetteki gelişmeler, görülen hasta sayısı vb. durumlar nöbet defterine nöbetçi asistan tarafından yazılır. Nöbet defteri nöbet sonrasındaki ilk iş günü anabilim dalı başkanına veya servis ve icapçı öğretim üyesine servis sekreteri tarafından sunulacaktır. Çok önemli olaylar nöbetçi asistan tarafından sözlü olarak da anabilim dalı başkanına veya servis ve icapçı öğretim üyesine aktarılacaktır. Her nöbette herhangi bir durum olmasa dahi nöbetçi asistan, serviste görevli hemşire ile birlikte hafta içi saat 18 ve 23’de, hafta sonları saat 9, 18 ve 23’de hasta viziti yapacak ve hastaların genel durumunu değerlendirecektir.

Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri hastanede nöbet tutmazlar; evlerinde icapçı olarak nöbet tutarlar; kendilerine danışılması veya ameliyat edilmesi gereken hasta olduğunda, hastaya teşhis koymak ve hastayı tedavi etmek için hastaneye gelirler. Nöbetçi asistan zorlu durumlarda öncelikle başasistanı arayacaktır. Başasistanın mesai sonrası olabilecek acil durumlarda aktif rol alması beklenmektedir. İcapçı öğretim üyesinin hastaneye gelmesini gerektiren durumlarda başasistan da hastaneye gelerek tanı ve tedavi işlemine aktif olarak katılır. Önemli durumlarda icapçı öğretim üyesi tarafından anabilim dalı başkanına mutlaka bilgi verilir.

İzinler

Asistanların yıllık izin dönemi Haziran-Eylül aylarıdır; bu aylar dışında istisnai durumlar hariç yıllık izin kullanılmaz.

Raporlar

Araştırma görevlileri hastalara istirahat raporunu öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin onayı ile verebilir. İlaç, adli ve sağlık kurulu raporları ile ilgili kararlar öğretim üyeleri tarafından verilir.

Ameliyathane

Asistanlar, sayılarına göre anabilim dalı başkanı veya onun görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından ameliyatlara dağıtılırlar; dağıtım sonrası değişimler ancak anabilim dalı başkanının veya anabilim dalı başkanının belirlediği o güne ait ameliyathane işleyiş sorumlusu öğretim üyesinin onayı ile olabilir. Ameliyathanede ameliyata yazılmış olan asistan veya en kıdemsiz asistan hastaların içeri alınması, uyutulması, ameliyata hazırlanması, hemşirenin yerinde bulunması, reçete ve raporların yazılması, hastane kayıtları ile ilgili bilgisayar notlarının tutulması ve çizimlerin yapılmasından, hastaların servise gönderilmesi ve yatacak hastaların yatışlarından, ayaktan ameliyat edilen hastaların taburculuğundan ve bunlarla ilgili bürokratik işlemlerden sorumludur. Ameliyat notunun yazılması ve bilgisayar kayıtları asistan tarafından veya birden fazla asistanın girdiği ameliyatlarda en kıdemli asistan tarafından yapılır. Yukarıdaki işlemler, başka ameliyathanede görevli kıdemsiz asistana veya rotasyondaki asistana veya intörn-stajyere yaptırılamaz. Ameliyat kayıtlarının (defter ve notlar) düzgün ve doğru tutulmasından tüm asistanlar sorumludur.

İç Rotasyonlar

Asistanlar kıdem yılına göre zorunlu rotasyonlarını ilgili bölümlerde tamamlayacaklardır. İlk yıl 1 ay süreyle Acil Tıp rotasyonu, 2. yıl 1 ay süreyle Anestezi ve 3. yıl 1 ay süreyle Beyin Cerrahisi rotasyonlarını yapacaklardır.

Dış Rotasyonlar

Asistanlardan 3. ve 4. yıl asistanlara görgü ve bilgilerini arttırmak amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1 haftalık rotasyonla eğitim ve çalışmalara aktif katılımları sağlanacaktır. Üçüncü yıl asistanlarına görgü ve bilgi artışı için 1 ay süreyle yurtdışında bulunmalarına izin verilecek ve teşvik edilecektir.

Kongre katılımları

Asistanların bilimsel çalışmaları sunmak üzere aktif olarak ve dinleyici olarak ulusal kongrelere katılımları konusunda gayret sarfedilecektir. Kongre katılımlarını takibeden ilk klinik toplantısında toplantıya katılmış olan öğretim üye(leri) ve asistan(lar) ilgili toplantıda öğrendikleri bilgileri sunacaklardır.

Eğitim-Öğretim

Asistanlar eğitim ve öğretimleri, 4 yıllık eğitim sürecinde ÜÇEP’i temel alan, ancak ileri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan ihtisas almış olmanın kazandıracağı mesleki yetkinlik ve olgunluğa ulaştıracak bir plan dahilinde yapılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda eğitim saatleri Cuma günleri 07.30-10.00 arasında yapılmaktadır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda teorik eğitime ayrılan bu saatlerde akademik seminerler, araştırma projeleri toplantıları, olgu tartışmaları, konsey toplantıları, klinikopatolojik toplantılar, radyoloji toplantıları, morbidite-mortalite-hasta güvenliği toplantıları yapılmakta ve idareden gelen yazılar okunmaktadır. Klinik içi yapılan yıllık seminer ve araştırma sunularında öğretim üyeleri ve asistanlar etkin görevleri bulunmaktadır ve asistanların bu toplantılara katılması zorunludur.

Perşembe günleri saat 13.30 da KBB polikliniğinde Göğüs hastalıkları ile birlikte Horlama-OSAS konseyi yapılmaktadır. Burada ameliyat kararı alınan hastalara olabildiğince erken ameliyat randevusu verilecektir.

Çarşamba günleri saat 07.30 da vaka durumuna göre Baş-Boyun Konseyi yapılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve asistanların hepsi akademik seviyesinin şuurunda, saygı ve sevgi dolu bir aile ortamında eğitimlerini sürdürmektedir. Her hekim, kendi kıdemsizlerinin eğiticisi olarak belirli bir role sahiptir. Bu anlayışla tıp öğrencilerinin eğitiminde ve özellikle stajlardaki asistanlara paylaştırılacak tıp öğrencilerin pratik eğitimlerinde önemli bir rolü de bulunmaktadır.

Klinik içinde karşılıklı olarak saygı ve sevgi yanında hiyerarşiye de titizlikle dikkat edilecektir. Asistanlardan, öğretim üyelerinin bulunduğu ortamlarda ayak-ayak üstüne atmaktan kaçınma, önlüklerin iliklenmesi gibi temel adabı muaşeret kurallarına uyulması beklenmektedir. Anabilim dalında görev yapan tüm hekim ve sağlık personelinin sigara kullanmaması arzu edilmektedir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı tarafından her asistana onun akademik gelişimi, rehberliği ve sorunları ile yakından ilgilenecek danışman öğretim üyesi görevlendirilir. Asistanlar eğitim süresi boyunca kendi eğitiminin gelişimi ve anabilim dalının kendisinden beklentileri konularında en az 6 ayda bir anabilim dalı başkanı ile özel görüşme yapacaktır.

Hiçbir asistan asla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi dışında kendi başına bir sağlık kuruluşunda çalışamaz.

Görevini ihmal eden asistanlar daha sık nöbet tutmak ve benzeri tutumlarla karşılaşacaktır. Hastalara sevgi ve şefkat hususunda gerekli titizlik gösterilecektir. Bununla beraber polikliniğe başvuran ve serviste yatan hastalar kliniğin işleyişine uymak zorundadır.

Poliklinikte görevlendirilen öğretim üyesi, poliklinikten ayrılmayacak, asistanlar ve onların eğitimi ile yakından ilgilenecektir.

Hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli ile sıcak, samimi ve dengeli bir yakınlık içinde olunacaktır. Hemşireler, isminin arkasından “Hanım”, personeller ise isminin arkasından “Bey” olarak çağırılacaktır.

Polikliniğin, servisin, pansuman odasının ve ameliyathane odalarının temizliği ve düzenine titizlik gösterilecektir. Poliklinik ve servisin düzeninden çizelgede belirtilmiş konuyla ilgili öğretim üyesi doğrudan sorumludur.

Ameliyathanede maskeler sadece ağız için değil, burnu da örtmek içindir. Ameliyat masasındaki hastaları örterken ayakları örtmeyi ihmal etmeyiniz.

Tüm hekimler tıraşlı ve bakımlı olacaklar, kimliklerini üzerlerinde taşıyacaklardır. Kot pantolon, boğazlı kazak gibi giysiler giyilmeyecektir. Yaz mevsimi dışında, gömlek giyildiğinde kravatlı olunacaktır veya beyaz iç gömleği giyilecektir. Tüm hekimler vizitlerde beyaz önlüklü olacaktır.

Bu kurallar sizleri sıkmak ve disipline sokmak için değildir. Kurumsal bir nitelik ve kalite kazanmayı arzu eden her kliniğin sahip olması gereken değerlerdir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, bu kurallara uyum gösterenler ile yoluna devam edecektir. Görevini gereği gibi yapan, “Önce Bezmialem KBB” diyen ve bu amaçlar doğrultusunda Anabilim Dalı Başkanına yardımcı olan Uzman ve Asistanlar, kendini bu klinikte daha mutlu hissedecektir. İleride de “Bezmialem KBB Kliniğinde görev yapıyorum” veya ihtisas eğitimimi “Bezmialem KBB Kliniğinden aldım” ifadesini gururla söyleyebilecektir.

Araştırma projeleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı asistanların eğitimi süresince bilimsel çalışmalarına her türlü desteği yapar. Araştırma konuları öncelikle bir sunu halinde araştırma proje toplantısında görüşülür, uygun çalışmalar için protokol oluşturulur. Etik kurula onay için başvurulur. Bilimsel literatüre her türlü katkı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana-bilim Dalı başkanından onay alınmadan bir kongreye veya bir dergiye gönderilmez. Bir kongrede sunu yapacak olan asistan tek başına veya ilgili öğretim üyeleri ile hazırladığı çalışmayı bir sunu halinde en az 1 hafta önce anabilim dalı başkanında bulunduğu bir eğitim saatinde nihai onay için sunar. Bezmialem KBB Anabilim Dalında yüksek cerrahi pratik düzeyine rağmen akademik hedeflere öncelik veren geleceğin KBB akademisyenlerini eğitmeye çalışan bir asistan eğitim programı planlanmıştır. Asistanların araştırmalarda temel roller üstlenmesi beklenmektedir.

Akademik Kurul

Asistanları temsilen başasistan, asistanları ilgilendiren tüm konularla sınırlı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulun toplantılarına katılacaktır. Bu toplantıların öncesinde asistan sorunlarının ve mükemmele ulaşma konusundaki fikirlerin oluşması için asistanların başasistanın moderatörlüğünde kendi aralarında toplantı yapmalıdır.

YILLARA GÖRE UZMANLIK EĞİTİMİ

1. YIL

İyi hikaye almalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesinde ustalaşmalı

Diapozon muayenesini bilmeli

Hastanın ilk değerlendirmesini yapmayı en iyi şekilde öğrenmeli

Hasta sunmayı öğrenmeli

Bilimsel makale sunmayı öğrenmeli

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarını ilgilendiren fizyoloji ve anatomiyi çok iyi bilmeli

Sık görülen Kulak Burun Boğaz hastalıklarını iyi bilmeli

Kulak yolundan buşon temizlemede ustalaşmalı

Kulak aspirasyonunu çok iyi yapabilmeli

Kulağın mikroskopik muayenesini yapabilmeli

Kulak lavajı yapabilmeli

Radyolojik incelemelerin endikasyonlarını ve değerlendirmeyi öğrenmeli

Odyolojik tetkiki ve akustik impedansı değerlendirebilmeli

Oral ve nazal entübasyonu öğrenmeli

Acil ve elektif trakeotomi açmayı öğrenmeli

Abse drenajı yapabilmeli

Sütür atıp alabilmeli

Poliklinikte küçük cerrahi müdahalelere asiste edebilmeli

Kulak ve baş-boyun pansumanlarına asiste etmeyi ve yapabilmeyi öğrenmeli

Pansumanda kullanılan solüsyonları, yüzdelerini, kullanılması ve kullanılmaması gereken durumları bilmeli

Travma, epistaksis, solunum sıkıntısı, ani işitme kaybı ve başdönmesine yaklaşımı bilmeli

Preoperatif hasta hazırlama, postoperatif hasta takibini çok iyi öğrenmeli

Fiberoptik endoskopi (rinoskopi, nazofaringoskopi, laringoskopi), rijit rinoskopi ve otoskopi, videolaringostroboskopi yapma ve değerlendirme becerisini kazanmalı

Tonsil ve adenoid hastalıkları, bunların medikal ve cerrahi tedavilerini iyi öğrenmeli

Tonsillektomi ve adenoidektomi ameliyatının endikasyonlarını, bu ameliyata asiste etmeyi, yapmayı ve komplikasyonlarını ve bunların tedavisini çok iyi öğrenmelidir.

1. yıl asistanı, ilk 4 ayını serviste yatan hastaların temel işleri ile geçirir. Fırsat buldukça ameliyathaneye gelerek ameliyatları yakından izler. Dört-6. ay arasında T+A ameliyatlarına asiste eder, ikinci altı ay öğretim üyesi gözetiminde aktif olarak yapar.

1. yıl asistanı, acil ve elektif trakeotomilere önce asiste eder, ardından öğretim üyesi gözetiminde aktif olarak yapar.

1. yıl asistanı Kulak Burun Boğaz acil çantasındaki eksiklerden sorumludur. Gerektiği durumlarda diğer servislerdeki konsültasyonlara 3. yıl asistanı ile birlikte muayene aletlerini alarak gider; kıdemli asistana yardım eder ve götürdüğü aletleri eksiksiz olarak bölüme geri getirir.

1. yıl asistanı, serviste görevli ise, yatan hastaların hikayelerini alır, sistemik muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder. Gerekli tüm tetkikleri ve konsültasyonları ister ve sonuçlarını takip eder. İlk 2 ay, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenelerini kıdemli asistan yapar ve dosyaya yazar. 2 ayını dolduran 1. yıl asistanı yatan hastaların Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenelerini yapıp dosyaya kaydedebilir. Tüm hastaların hikaye, muayene bulguları, laboratuvar ve radyolojik bulgularını eksiksiz bilmelidir.

1. yıl asistanı, hasta dosyalarının düzen ve doğruluğundan sorumludur.

Hemşire orderlarını verir ve bunların uygulanıp uygulanmadığını takip eder.

Ameliyattan çıkan olan hastaları serviste kontrol eder, durumlarını takip eder.

Taburcu olacak hastaların dosya ile ilgili notlarını (epikriz, taburcu notu vs.) tamamlar; reçete, rapor ve sevk kağıtlarını onaylar.

Poliklinikte randevulu hastaları muayene eder; dosyaya muayene notu koyar; ilk 6 ay gerektiğinde kıdemli asistanlara danışarak hastanın işlemini tamamlar. Altıncı aydan sonra kendi başına hasta bakabilir. Ayaktan ameliyata hazırlanan hastaların gerekli tetkik ve konsültasyonlarını ister ve sonuçlarını takip eder. Bu hastaların sistemik ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder.

İlk 2 ay, hastanın Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesini kıdemli bir asistana danışmalıdır. Hastanın ameliyat öncesi alması gereken ilaç ve malzemelerin reçetesini yazar ve alınıp alınmadığını takip eder.

Acil Cerrahi rotasyonunu yapar. Burada, acil yaklaşımları ve hastane düzenini öğrenir ve uygular.

2.YIL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesinde ustalaştığı kabul edilir; yatan hastaların Kulak Burun Boğaz muayenelerini ve kaydedilmesi konularında servis asistanına yardımcı olur.

Acil müdahalelerde (trakeotomi, entübasyon, epistaksis vb.), pansumanlarda ve preoperatif ve postoperatif hasta takibinde ustalaştığı kabul edilir.

Her istendiğinde 1. yıl asistanının hastasına konsülte eder (serviste, poliklinikte, nöbette, acilde).

Bir ay süreyle odyoloji rotasyonu yapar; timpanometri, tam odyolojik tetkik, ABR, Otoakustik emisyon, VideoENG, Dix-Hallpike ve Epley manevralarını, kalorik test yapmayı ve değerlendirmeyi öğrenir.

Belli başlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ameliyatlarına asiste etme becerisini kazanmalıdır.

2. yıl asistanı 1 ay süreyle Anestezi rotasyonunu yapacaktır.

T+A ameliyatlarında ustalaştığı kabul edilir; öğretim üyesi gözetiminde 1. yıl asistanına T+A yaptırır.

Acil hava yolu müdahalesi olan trakeotomi endikasyonunu koyar ve bir başka asistana öğretim üyesi gözetiminde yaptırır.

Basit baş-boyun biyopsilerini yapmayı öğrenmeli ve bu işlemleri yapabilmelidir.

Burun ameliyatlarına başlangıç sayılabilecek olan septum cerrahisi endikasyon ve tekniklerinin öğrenmeli, yeterli sayıda ameliyata asiste ettikten sonra bu ameliyatı yapmayı öğrenmelidir.

Kulak mikrocerrahisi için başlangıç sayılabilecek olan kulak zarına ventilasyon tüpü uygulamayı öğrenir.

Poliklinikte kulak akıntılı kronik otitis medialı olguların kurutma tedavisinden sorumludur. Bu hastaları haftada 2 kez kulaklarını aspire edip uygun ilaçları uygular ve gerekli tedaviyi vererek takip eder. Hastaları ameliyata hazırlar.

İkinci yıl sonlarında uzmanlık tez konusu mutlaka belirlenmiş olmalıdır.

3.YIL

Nöbetlerde diğer servislerden gelen konsültasyon istemlerini yerine getirir ve sonuçlandırır.

1. ve 2. yıl asistanlarına o yılların ameliyatlarını öğretim üyesi gözetiminde yaptırır.

Kulak ameliyatlarını yapmaya başlayabilmesi için mutlaka temporal kemik laboratuvarında kadavra kemiği üzerinde çalışmış olması arzu edilir.

3. yıl asistanı 1 ay süreyle Beyin Cerrahisi rotasyonunu yapacaklardır.

Burun ameliyatlarından ileri septum cerrahisi endikasyon ve tekniklerinin öğrenerek bu ameliyatları uygulamalıdır.

Boyun cerrahisine başlar; submandibuler gland eksizyonu, tiroglossal duktus eksizyonu gibi ameliyatları yapmayı öğrenir.

Endoskopik sinüs cerrahisinin temel tekniklerini uygulamaya başlar.

Maksillofasiyal travmaya maruz kalan hastanın değerlendirmeyi, tanı koymayı ve cerrahi tedavilerini yapmayı öğrenir.

Miringoplasti ameliyatını yapmayı öğrenir. Kulak mikrocerrahisi konusunda bilgi ve beceri kazanmalı, timpanoplasti, mastoidektomi tekniklerinin öğrenmeli ve tecrübe kazanmalıdır.

Orta düzeydeki endoskopik sinüs cerrahisi müdahalelerini yapmayı öğrenir.

Uzmanlık tez konusu mutlaka belirlenmiş olmalı, etik kurul izni alınmış olmalı, araştırma fonu desteği sağlanmış olmalıdır.

4.YIL

Nöbette görülen hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konması, tedavilerinin planlanması, sorumluluklarının alınması Tüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları acil cerrahi müdahalelerini yapma ve yaptırma becerisinin mutlaka kazanılmış olması gerekir (Trakeotomi, acil trakeotomi, entübasyon, yabancı cisim aspirasyonu, kanama ve travma cerrahileri).

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları eğitim toplantılarını konuyla ilgili öğretim üyesiyle birlikte hazırlayıp sunmalıdır. Alt kıdem asistanlarının yapacağı ameliyatlarda onlara danışmanlık yapabilmelidir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanının bilmesi ve yapması gereken her konuda yeterli olmalıdır.

Alt kıdem asistanlarının yapacağı ameliyatlarda onlara danışmanlık ve eğiticilik yapabilmelidir.

Rinoplastide ve endoskopik sinüs cerrahisinde yeterli bilgi, beceri ve tecrübeyi kazanmalıdır.

Baş-boyun kanseri tedavi prensiplerini öğrenmeli, temel ameliyatları sorumlu öğretim üyesi gözetiminde yapabilme becerisini kazanmalıdır.

Fasiyalplastik cerrahi ameliyatlarında, rinoplasti, otoplasti gibi ameliyatlarda beceri ve tecrübe kazanmalıdır. Başarılı bir rinoplasti ameliyatı yapabilmelidir.

Uzmanlık tezini hazırlayıp savunmalıdır. Sınav öncesi uzmanlık tezini yurtdışı yayın şeklinde hazırlamalı ve dergiye göndermelidir.

Uzmanlık sınavına girmeli ve başarmalıdır.